Obecné obchodní podmínky

1 Obecné

Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen OOP) platí pro veškerý obchodní styk s našimi zákazníky (dále jen objednavatel). OOP uzná objednavatel tím, že udělí zakázku a platí po celou dobu trvání obchodního styku. Platí také pro budoucí obchody. OOP objednavatelů jsou pro PřekladatelskýServis.cz závazné jenom tehdy, pokud je PřekladatelskýServis.cz výslovně a písemně uznal.

2 Použití práva

Smluvní vztah a další obchodní styky mezi PřekladatelskýServis.cz a objednavatelem podléhají výlučně českému právu.

3 Provedení zakázky

PřekladatelskýServis.cz je překladatelskou agenturou pro překlady z jakékoliv oblasti, v jakémkoliv jazykovém směru a v jakoukoliv dobu. Zakázka je udělena po písemném potvrzení objednavatelem. V případě písemného potvrzení a následného storno zakázky je objednavatel povinen zaplatit za zakázku v plné výši, není-li dohodnuto jinak.

4 Udělení zakázky

Objednavatel se rozhodne pro druh služby a zadá zakázku telefonicky nebo elektronickou formou a zakázku poté potvrdí. Objednavatel si může také vybrat mezi několika různými formáty dat pro zhotovení své zakázky. Je potřebné, aby nám objednavatel  bez vyzvání doručil informace a podklady nutné pro provedení zakázky (vyobrazení, zkratky, glosáře, tabulky, kresby a další referenční.) současně s udělením zakázky. Chyby, ke kterým dojde z důsledku nedodržení povinných náležitostí, jdou na vrub objednavatele.

5 Výhradní vlastnictví

Doručená služba zůstává až do kompletního zaplacení všech pohledávek majetkem PřekladatelskýServis.cz. Až do té doby nemá objednavatel žádné uživatelské právo, to znamená, že provedená zakázka nesmí být ani použita ani prodána třetí osobě. Na zakázku máme autorské právo (copyright).

6 Zachování tajemství

Se všemi texty je zacházeno jako s důvěrnými a zavazujeme se zachovat mlčení a diskrétnost o všech skutečnostech, se kterými se seznámíme v souvislosti s naší činností pro objednavatele. S ohledem na elektronické předávání textů a dat a také při jakékoliv případné další jiné komunikaci elektronickou formou mezi objednavatelem a PřekladatelskýServis.cz nemůžeme zaručit absolutní ochranu firemního a informačního tajemství ani dalších důvěrných údajů a informací. Dodnes není bohužel technicky možné vyloučit, že k údajům získá během cesty elektronického přenosu textů přístup třetí neoprávněná osoba.

7 Odpovědnost

V případě, že nebyly mezi zadavatelem a PřekladatelskýServis.cz uzavřeny žádné zvláštní dohody týkající se kvalitativních požadavků na poskytované služby anebo z druhu zakázky nejsou patrné žádné specifické požadavky, vyhotoví PřekladatelskýServis.cz zakázku podle nejlepší vědomí a svědomí kompletně, podle logického smyslu a gramaticky správně podle obdržených informací. Nepodá-li objednavatel neodkladně, nejpozději však do 3 dnů (od data přijetí), žádné písemné námitky, je zakázka považovaná za vyhovující. Objednavatel se pak v tomto případě vzdává všech nároků, které by mu mohly kvůli eventuálnímu nedostatku v zakázce mohly příslušet. Vytkne-li objednavatel během této třídenní lhůty nějaký objektivně existující a ne pouze nevýznamný nedostatek, pak je potřeba tento nedostatek co možná nejpřesněji popsat a je třeba nejprve dát příjemci zakázky možnost chyby opravit. Toto samozřejmě platí i pro expresní zakázky. Další nároky, včetně nároků na odškodnění kvůli nesplnění, jsou vyloučeny. V každém ohledu jsme odpovědní pouze za hrubé nedbalosti a záměrná pochybení; v případě menších nedbalostí se nás odpovědnost týká pouze v případě poškození povinností podstatných pro smlouvu. Požadavky na zpětnou odpovědnost v případě nároků na odškodnění třetí osoby jsou výslovně vyloučeny. PřekladatelskýServis.cz neodpovídá za nedostatky v provedení a chyby nebo zpoždění, ke kterým došlo následkem nejasného, nesprávného nebo neúplného zadání zakázky objednavatelem. Rovněž neodpovídáme za zpožděné dodání způsobeným kvůli informacím, nebo podkladům, které nebyly doručeny včas anebo kvůli chybným nebo nečitelným (i částečně nečitelným) zdrojovým textům. Budou-li na nás vznášeny na základě nějaké zakázky nároky týkající se poškození autorských práv (copyrightu) anebo budou-li uplatňovány nároky třetí osoby, potom objednavatel zbavuje PřekladatelskýServis.cz zodpovědnosti v plném rozsahu.

8 Chyby způsobené vyšší mocí, chyby sítě a serveru, uzavření a omezení provozu, poruchy a viry

PřekladatelskýServis.cz nenese odpovědnost za škody, které vznikly poruchami vzniklými za provozu, zejména z důvodu vyšší moci, např. přírodní jevy nebo závadami v dopravě, chybami sítě a serveru a eventuálními jinými poruchami ve vedení a přenosu a dalšími námi nezpůsobenými překážkami. V takovýchto výjimečných případech jsme oprávněni ustoupit od smlouvy a to částečně nebo úplně. To samé platí, když náš provoz z důležitého důvodu na určitou dobu zcela anebo částečně přerušíme nebo omezíme. Rovněž také neneseme odpovědnost za škody vzniklé z důvodu virů. Při dodávkách dat e-mailem nebo jakoukoliv jinou formou dálkového přenosu dat je pro konečné překontrolování přenášených dat a textů kompetentní a zodpovědný objednavatel. Nároky na odškodnění, které s tím mohou být spojené nemohou být akceptovány.

9 Vypovězení, prodlení dodávky, nemožnost, odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy je objednavatel oprávněn v případech námi způsobené prodlevy nebo nemožnosti dodání, když nepřiměřeně překročíme naši dodací lhůtu a objednavatel podal PřekladatelskýServis.cz písemně adekvátní a realistický náhradní termín. Objednavatel může smlouvu vypovědět až do okamžiku dokončení pouze z důležitého důvodu. Vypovězení je platné teprve poté, co bylo příjemci zakázky sděleno písemně. Příjemci zakázky v tomto případě přísluší náhrada škody za ušlý zisk ve výšce hodnoty zakázky. Již provedená práce musí být objednavatelem uhrazena v plném rozsahu.

10 Dodací lhůty

Dodací lhůty stanovuje PřekladatelskýServis.cz podle nejlepšího vědomí a svědomí a požadované termíny se dodržují jak je to jen možné. Vždy se však může jednat pouze o pravděpodobné termíny. Dodávka je považována za vykonanou, je-li zakázka odeslána (resp. vykonána) objednavateli.

11 Ceny

Změny všech cen jsou vyhrazeny. Ceny PřekladatelskýServis.cz jsou v českých korunách CZK a v euru EUR. Minimální paušální částka za každou zakázku činí půl NS podle druhu textu. Nejsme plátci DPH.

12 Přenos, zasílání

Zasílání popřípadě elektronický přenos probíhá na riziko objednavatelů. Za chybný nebo škodlivý přenos textů nebo jeho poškození či ztrátu během elektronického i jiného přenosu nenese PřekladatelskýServis.cz žádnou odpovědnost.

13 Platnost

Následkem počáteční nebo později se objevivší neplatnosti jednoho nebo několika ustanovení OOP se nemění platnost zbývajících. Pro právní a hospodářské účely pak platí následující platná ustanovení českého práva.

14 Platební podmínky

Služby poskytované PřekladatelskýServis.cz jsou splatné v hotovosti nebo bankovním převodem nejpozději do 14 dní po dodání zakázky podle data uvedeného ve faktuře. V případě velkých zakázek a po dohodě s objednatelem začne práce na zakázce po zaplacení dohodnuté zálohy. Dodatečně požadujeme k dohodnutému honoráři požadavek na úhradu skutečných nákladů. Korektorské práce se počítají do nákladů poté, co o ně objednavatel závazně požádá.